Aktualności

20 Cze

Sprawa z PGE

11.06.2024r. Biegły Cezary Cisowski skierował do sądu pismo z informacją, że znajdujące się w aktach postępowania dokumenty nie są wystarczające do przeprowadzenia zleconego mu badania. Biegły wskazał, że musi otrzymać „wiarygodne dokumenty opisujące politykę cen transferowych GK PGE rzeczywiście stosowaną w procesie ustalania parametrów finansowych przyjętych w księgach założeń będących podstawą wykonanych przez PwC wycen”. Jest to stanowisko, z którym się zgadzamy, gdyż już w 2022 roku (patrz nasz wpis z 08.04.2022) wskazywaliśmy, że powołanie kolejnego biegłego ma na celu wyłącznie przedłużanie procesu sądowego, ponieważ w aktach nie ma żadnych dokumentów, które uzasadniałyby przyjęcie kwestionowanych przez nas parametrów w wycenie. Sąd zobowiązał strony do zajęcia stanowiska w terminie 7 dni. Obecnie czekamy na wykonanie zarządzenia Sędziego przez sekretariat sądu, gdyż 7 dniowy termin zacznie biec od momentu odebrania przesyłki z sądu.

17 Kwi

Dywidenda z PZU

17.04.2024r. Odbyła się rozprawa, podczas której przesłuchano Pana Michała Krupińskiego (byłego Prezesa PZU). Następny termin rozprawy wyznaczono na 19.06.2024.

09 Maj

WAŻNE - ANEKSY DO PODPISU

Akcjonariusze, którzy zawarli ze Spółką Socrates Investment SA umowy na odzyskanie odszkodowania od PGE SA za zaniżony parytet wymiany akcji oraz ze spółką Wspólną Reprezentacją SA za niewypłaconą dywidendę za rok 2006 od PZU SA - proszeni są o kontakt z nami w celu podpisania aneksów do umów.
Tel: 32 352 06 90
Kom: 533 011 492

13 Sty

sprawa wobec Skarbu Państwa

09.01.2023 Zgodnie z wyznaczonym nam terminem odnieśliśmy się do stanowiska Rządu RP wskazując, że zgodnie z przebiegiem negocjacji pomiędzy Związkami Zawodowymi a Rządem RP, zapisy ustawy miały gwarantować zamianę akcji w oparciu o taką samą wartość jaką uzyskał Skarb Państwa podczas przenoszenia własności swoich akcji. Dokładnie takie stanowisko zajmował Sejm RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ponadto nie można mówić o dobrowolności zamiany akcji w sytuacji, gdy pracownicy/akcjonariusze zostali zupełnie pozbawieni informacji o wartości zamienianych akcji. Sytuacja, do której doszło w wyniku zawarcia umów zamiany akcji spowodowała, że Skarb Państwa uzyskał niczym nieuprawniony zysk kosztem pracowników/akcjonariuszy. Pomimo naszego przekonania o słuszności stawianych zarzutów, pragniemy podkreślić, że postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka jest bardzo trudne z tego względu, że Trybunał bardzo niechętnie ingeruje w wyroki wydane na poziomie krajowym. Trzymajcie jednak za nas kciuki.

więcej >

30 Sie

Komunikacja z Akcjonariuszami

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej „Ustawa”, Zarząd spółki Wspólna Reprezentacja informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 K.S.H. w brzmieniu określonym Ustawą. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wspólna Reprezentacja jako podmiot odpowiedzialny za prowadzenie rejestru akcjonariuszy został wybrany Dom Maklerski BDM SA („BDM”). Moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1.03.2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1.03.2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Skłodowskiej-Curie 25/3 w Katowicach w dni robocze w godzinach 9 – 16 celem rozpoczęcia procedury obowiązkowej dematerializacji akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi i jest bez opłat ze strony akcjonariusza. Każdy akcjonariusz powinien złożyć również wypełniony wzór Oświadczenia Akcjonariusza w celu przekazania BDM informacji ułatwiających kontakt BDM z Akcjonariuszem.

Do pobrania:

Oświadczenie Akcjonariusza .  

Regulamin prowadzenia rejestru Akcjonariuszy przez BDM SA .  

Tabela opłat i prowizji BDM SA .