Aktualności

29 Lis

Dywidenda z PZU

29.11.2023r. Odbyła się rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał Pana Adama Markiewicza (pracownika Deloitte), który odniósł się do opinii prof. Dariusza Zarzeckiego. Ze względu na opóźnienie w rozprawie nie udało się przesłuchać Pana Michała Krupińskiego.
Sąd postanowił wyznaczyć dwie kolejne rozprawy na 17/04/2024 godz. 13.30 (świadkowie: Michał Krupiński, Tomasz Ochrymowicz) oraz 19/06/2024 godz. 11.30.
Równocześnie Sąd zobowiązał nas w terminie do 15/02/2024 do zajęcia stanowiska w przedmiocie podtrzymania wniosków dowodowych z zeznań świadków oraz zobowiązał PZU do podania adresów świadków wnioskowanych do przesłuchania przez PZU.

więcej >

17 Lis

Sprawa wobec PGE

17.11.2023r. Sąd oddalił wniosek PGE poparty przez PwC o wyłączenie biegłego Cezarego Cisowskiego. Jest to decyzja dla nas dobra, gdyż biegły w końcu będzie mógł rozpocząć pracę. Równocześnie sąd zobowiązał PGE i PwC do wpłacenia kwoty 71,6 tyś zł tytułem zaliczki na poczet kosztów biegłego. Wyznaczony przez sąd termin na wykonanie opinii wynosi 4 miesiące więc spodziewamy się, że opinia wpłynie do sądu pod koniec kwietnia 2024 r. Ponadto biegły w terminie 14 dni ma powtórnie wskazać dokumenty, które byłyby pomocne/niezbędne w przygotowywaniu opinii a których nie ma w aktach postępowania.

więcej >

13 Sty

sprawa wobec Skarbu Państwa

09.01.2023 Zgodnie z wyznaczonym nam terminem odnieśliśmy się do stanowiska Rządu RP wskazując, że zgodnie z przebiegiem negocjacji pomiędzy Związkami Zawodowymi a Rządem RP, zapisy ustawy miały gwarantować zamianę akcji w oparciu o taką samą wartość jaką uzyskał Skarb Państwa podczas przenoszenia własności swoich akcji. Dokładnie takie stanowisko zajmował Sejm RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ponadto nie można mówić o dobrowolności zamiany akcji w sytuacji, gdy pracownicy/akcjonariusze zostali zupełnie pozbawieni informacji o wartości zamienianych akcji. Sytuacja, do której doszło w wyniku zawarcia umów zamiany akcji spowodowała, że Skarb Państwa uzyskał niczym nieuprawniony zysk kosztem pracowników/akcjonariuszy. Pomimo naszego przekonania o słuszności stawianych zarzutów, pragniemy podkreślić, że postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka jest bardzo trudne z tego względu, że Trybunał bardzo niechętnie ingeruje w wyroki wydane na poziomie krajowym. Trzymajcie jednak za nas kciuki.

więcej >

30 Sie

Komunikacja z Akcjonariuszami

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej „Ustawa”, Zarząd spółki Wspólna Reprezentacja informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 K.S.H. w brzmieniu określonym Ustawą. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wspólna Reprezentacja jako podmiot odpowiedzialny za prowadzenie rejestru akcjonariuszy został wybrany Dom Maklerski BDM SA („BDM”). Moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1.03.2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1.03.2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Skłodowskiej-Curie 25/3 w Katowicach w dni robocze w godzinach 9 – 16 celem rozpoczęcia procedury obowiązkowej dematerializacji akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi i jest bez opłat ze strony akcjonariusza. Każdy akcjonariusz powinien złożyć również wypełniony wzór Oświadczenia Akcjonariusza w celu przekazania BDM informacji ułatwiających kontakt BDM z Akcjonariuszem.

Do pobrania:

Oświadczenie Akcjonariusza .  

Regulamin prowadzenia rejestru Akcjonariuszy przez BDM SA .  

Tabela opłat i prowizji BDM SA .  

31 Mar

Zawieszenie działalnościu Biura w Bełchatowie

Z dniem 1 kwietnia 2020r. do odwołania zawieszamy działalność Punktu Obsługi Klienta w Bełchatowie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z biurem w Katowicach.