Aktualności

17 Kwi

Dywidenda z PZU

17.04.2024r. Odbyła się rozprawa, podczas której przesłuchano Pana Michała Krupińskiego (byłego Prezesa PZU). Następny termin rozprawy wyznaczono na 19.06.2024.


15.02.2024r. Przesłaliśmy do sądu nasze stanowisko w zakresie listy osób, co do których wymagane jest wyjaśnienie niezgodniości w zakresie liczby posiadanych przez nich akcji PZU na dzień 30.06.2007r.


29.11.2023r. Odbyła się rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał Pana Adama Markiewicza (pracownika Deloitte), który odniósł się do opinii prof. Dariusza Zarzeckiego. Ze względu na opóźnienie w rozprawie nie udało się przesłuchać Pana Michała Krupińskiego.
Sąd postanowił wyznaczyć dwie kolejne rozprawy na 17/04/2024 godz. 13.30 (świadkowie: Michał Krupiński, Tomasz Ochrymowicz) oraz 19/06/2024 godz. 11.30.
Równocześnie Sąd zobowiązał nas w terminie do 15/02/2024 do zajęcia stanowiska w przedmiocie podtrzymania wniosków dowodowych z zeznań świadków oraz zobowiązał PZU do podania adresów świadków wnioskowanych do przesłuchania przez PZU.


WAŻNY KOMUNIKAT

Umowy dotyczące dochodzenia odszkodowania z tytułu bezprawnego pozbawienia Państwa prawa do dywidendy za 2006 rok zostały zawarte na okres 9 lat. Większość z nich wygasa z końcem tego roku (październik/listopad 2023).

Spółka rozpoczęła proces zawierania aneksów przedłużających zawarte umowy.

W najbliższych dniach dotrą do Państwa listy polecone za potwierdzeniem odbioru, w których znajduje się list wraz z szerszym opisem sprawy oraz wysokość należnego Państwu odszkodowania. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tą korespondencją oraz odesłanie jednego podpisanego egzemplarza aneksu. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z nami pod numerami 32 352 06 90 lub 533 011 492.

Przypominamy, że odszkodowanie jest dziedziczone. W przypadku gdy adresat listu zmarł prosimy o kontakt jego spadkobierców.


27.06.2023 Sąd wysłał wezwania do obowiązkowego stawiennictwa celem przesłuchania świadków Pana Adama Markiewicza oraz Pana Michała Krupińskiego (były Prezes PZU S.A.). Rozprawa odbędzie się 29 listopada 2023.


05.04.2023 Odbyła się rozprawa, podczas której przesłuchano świadków Pana Ernesta Jansen (przedstawiciel Eureko BV) oraz Pana Pawła Surówkę (były Prezes PZU S.A.,). Nie stawił się świadek Pan Michał Krupiński (były Prezes PZU S.A.), którego przesłuchanie ponownie zaplanowano na dzień 29.11.2023 r.


20.03.2023 Odbyła się rozprawa (planowana z 18 stycznia 2023), podczas której przesłuchano świadka Pana prof. Dariusza Zarzeckiego – autora opracowania dotyczącego wartości odszkodowania (opracowanego na nasze zlecenie).


18.01.2023 Z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność Sędziego rozprawa zaplanowana na dziś została odwołana.


Szanowni Państwo, życząc samych sukcesów w Nowym Roku, pozwoliliśmy sobie podsumować aktywność Sądu w sprawie przeciwko PZU w 2022 roku i tak:
- odbyły się 4 rozprawy
- sąd wysłał 31 różnych pism, wydał 3 zarządzania oraz 1 postanowienie
- do sądu wpłynęło 20 różnych pism
Wielu z Państwa może wydawać się, że w sprawie nic się nie dzieje, jednak jak widać „zakulisowo” pracy jest naprawdę sporo i z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej wyroku.


28.09.2022 Odbyła się rozprawa, na której ze względu na niestawiennictwo nie przesłuchano świadków. Następna rozprawa zaplanowana jest na dzień 18 stycznia 2023 r.


25.05.2022 Odbyła się rozprawa, podczas której został przesłuchany Pan Miłosz Kołodziejczych.


18.05.2022 Odbyła się rozprawa, podczas której nie było możliwości wysłuchania kolejnych świadków ze względu na błąd w przesłanej korespondencji z sądu.


21.02.2022 Odbyła się rozprawa, podczas której został przesłuchany Pan Jaromir Netzel, Pan Piotr Kowalczewski oraz Pani Agata Rowińska.


17.11.2021 Odbyła się rozprawa, podczas której został przesłuchany Pan Paweł Szałamacha.


13.04.2021 Wylosowana nowa Sądzia podjęła czynności procesowe oraz zaplanowała pierwszą rozprawę na dzień 17 listopada 2021 r.


23.03.2021 Sąd wydał zarządzenie o losowaniu nowego sędziego referenta. Po jego wylosowaniu podejmie on kontynuację prowadzenia sprawy przeciwko PZU.


24.02.2021 – planowana na dzisiaj rozprawa w sprawie prowadzonej przez Wspólną Reprezentację S.A. przeciwko PZU S.A. została odwołana ze względu na zaprzestanie orzekania w Sądzie Okręgowym przez sędziego referenta, który prowadził dotychczas sprawę. W chwili obecnej oczekujemy na wyznaczenie nowego sędziego, który będzie kontynuował postępowanie.


30 września 2020 roku odbyła się rozprawa wobec PZU, na której stawili się pełnomocnicy stron oraz świadek Pan Michał Nastula (były prezes Eureko Polska sp. z o.o., akcjonariusz PZU). Świadek zeznał, iż brał udział w sporze pomiędzy Eureko a Skarbem Państwa. Uczestniczył również w spotkaniach, które odbywały się w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zwrócił uwagę na to, że ówczesny wówczas Minister Pan Paweł Szałamacha oficjalnie wypowiadał się, iż uniemożliwi Eureko, ze względu na toczący się spór, otrzymanie dywidendy z akcji PZU. Do 2007 roku Spółka PZU wypłacała dywidendy a wypłata mega dywidendy była elementem rozstrzygnięcia sporu, podobnie jak wypłata dywidendy z akcji należących do Skarbu Państwa. Kolejna rozprawa została wyznaczona na dzień 24 lutego 2021r, na której swoje stanowisko przedstawi Pan Paweł Szałamacha.


Podczas pierwszego posiedzenia w dniu 6 listopada 2019 roku Sędzia przesłuchał świadka Pana Andrzeja Klesyka oraz wyznaczył termin następnej rozprawy na kwiecień 2020, podczas której dokona przesłuchania kolejnego świadka.


Ze względu na kolizję terminów po stronie prawników doszło za naszą zgodą do zmiany terminu posiedzenia sądu na dzień 6 listopada 2019r.


Po długim okresie weryfikacji umów i wymiany pism procesowych na dzień 16 października 2019 r zostało wyznaczone pierwsze posiedzenie sądu w sprawie niewypłaconej dywidendy PZU SA, na którym zostanie pzresłuchany pierwszy świadek w osobie byłego Prezesa Zarządu PZU SA.


Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 grudnia 2014r. zamknęliśmy listę akcjonariuszy, w których imieniu będziemy składali pierwszy pozew przeciwko PZU o odszkodowanie za nie wypłaconą dywidendę za rok 2006.

UWAGA - termin kolejnego pozwu nie jest jeszcze znany, jednak nadal mogą Państwa przystępować do projektu i podpisywać z nami umowę. 

Sugerujemy jednak jak najszybsze podjęcie decyzji i przyłączenie się do wspólnej walki o odszkodowanie za niewypłaconą dywidendę z PZU. Szczegóły projektu TUTAJ.