Aktualności

20 Cze

Sprawa z PGE

11.06.2024r. Biegły Cezary Cisowski skierował do sądu pismo z informacją, że znajdujące się w aktach postępowania dokumenty nie są wystarczające do przeprowadzenia zleconego mu badania. Biegły wskazał, że musi otrzymać „wiarygodne dokumenty opisujące politykę cen transferowych GK PGE rzeczywiście stosowaną w procesie ustalania parametrów finansowych przyjętych w księgach założeń będących podstawą wykonanych przez PwC wycen”. Jest to stanowisko, z którym się zgadzamy, gdyż już w 2022 roku (patrz nasz wpis z 08.04.2022) wskazywaliśmy, że powołanie kolejnego biegłego ma na celu wyłącznie przedłużanie procesu sądowego, ponieważ w aktach nie ma żadnych dokumentów, które uzasadniałyby przyjęcie kwestionowanych przez nas parametrów w wycenie. Sąd zobowiązał strony do zajęcia stanowiska w terminie 7 dni. Obecnie czekamy na wykonanie zarządzenia Sędziego przez sekretariat sądu, gdyż 7 dniowy termin zacznie biec od momentu odebrania przesyłki z sądu.


06.05.2024r. Sąd przesłał biegłemu nowy dysk USB przekazany przez PGE.


19.04.2024r. PGE przesłało do sądu nowy dysk USB zawierający dokumenty dotyczące postępowania sądowego wraz z hasłami do jego otwarcia. Czekamy na przekazanie dysku biegłemu.


21.03.2024r. Uzyskaliśmy dostęp do wyroku Sadu Apelacyjnego wydanego w sprawie prowadzonej przez byłych akcjonariuszy PGE Elektrowni Opole przeciwko PGE S.A. PGE GiEK i PwC. Sąd Apelacyjny stanął w pełni po stronie akcjonariuszy mniejszościowych wskazując między innymi, że „oczywistym jest, że przy ustalaniu parytetu wymiany akcji musza być w pierwszej kolejności uwzględniane interesy akcjonariuszy mniejszościowych łączących się spółek. W żadnym wypadku ustalenie parytetu wymiany akcji nie może się odbywać „pod dyktando” spółki przejmującej, nie uwzględniające interesów akcjonariuszy mniejszościowych, tym bardziej, że w omawianym przypadku spółka przejmująca była jednocześnie dominującym akcjonariuszem spółki przejmowanej.” Sąd nie dopatrzył się również podstaw do uznania, że dochodzone przez byłych akcjonariuszy Elektrowni Opole roszczenie jest przedawnione. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest dla nas niezmiernie ważny, gdyż odnosi się on również do zarzutów jakie stawia PGE w prowadzonym przez nas procesie.


08.03.2024r. Sąd zwrócił się do PGE o dostarczenie prawidłowego hasła do odczytu danych z dostarczonego wcześniej dysku USB.


06.03.2024r. Biegły Cezary Cisowski zwrócił się do sądu z informacją, że nie ma możliwości odczytu dostarczonego przez PGE dysku USB na którym powinny znajdować się istotne dla sprawy dokumenty. Podane przez PGE hasło do otwarcia dysku okazało się nieprawidłowe.


29.01.2024r. Biegły Cezary Cisowski odebrał z sądu przesyłkę z informacją o zleceniu mu wykonania opinii z zakresu cen transferowych. Od tej daty liczy się 4 miesięczny termin na wykonanie opinii co oznacza, że jeśli nie będzie opóźnień to opinia zostanie przygotowana do 29.05.2024r.


03.01.2024r. Sądy wydał zarządzenie zobowiązujące biegłego Cezarego Cisowskiego do sporządzenia opinii w terminie 4 miesięcy, przy czym w pierwszej kolejności biegły ma wskazać dodatkowe dokumenty, które w jego ocenie są niezbędne do wykonania opinii.


01.01.2024r. Szanowni Państwo, życząc nam wszystkim samych sukcesów w Nowym Roku, chcieliśmy zrobić krótkie podsumowanie ostatnich 12 miesięcy.
Rok 2023 był 9 rokiem trwania sporu sądowego, a wydarzenia w sądzie koncentrowały się na sporze dotyczącym wyboru konkretnej osoby biegłego ds. cen transferowych, która będzie wykonywała ostatnią brakującą do zakończenia sprawy opinię. PGE naciskało na sąd aby dokonał wyboru Pana dr Radosława Piekarza i w pierwszej decyzji faktycznie został on powołany na biegłego. Ponieważ w przestrzeni publicznej można znaleźć informacje o silnych powiązaniach pomiędzy Panem Piekarzem a firmą PwC, która w procesie sądowym występuje po stronie PGE my byliśmy przeciwni tej kandydaturze. Ostatecznie sąd wyłączył biegłego Radosława Piekarza uznając, że nie daje on gwarancji zachowania bezstronności w sprawie i powołał Pana Cezarego Cisowskiego. W tej sytuacji PGE dążyło do odwołania Pana Cisowskiego wskazując, że nie posiada on odpowiednich kompetencji. Z tym stanowiskiem nie zgodził się zarówno sam biegły jak również sąd i ostatecznie wszystkie wnioski PGE zostały oddalone. Wierzymy, że w 2024 roku biegli zakończą pracę i sąd będzie mógł wydać wyrok


08.12.2023r. PGE S.A. przesłało do sądu potwierdzenie wpłaty zaliczki na koszty opinii biegłego ds. cen transferowych.


17.11.2023r. Sąd oddalił wniosek PGE poparty przez PwC o wyłączenie biegłego Cezarego Cisowskiego. Jest to decyzja dla nas dobra, gdyż biegły w końcu będzie mógł rozpocząć pracę. Równocześnie sąd zobowiązał PGE i PwC do wpłacenia kwoty 71,6 tyś zł tytułem zaliczki na poczet kosztów biegłego. Wyznaczony przez sąd termin na wykonanie opinii wynosi 4 miesiące więc spodziewamy się, że opinia wpłynie do sądu pod koniec kwietnia 2024 r. Ponadto biegły w terminie 14 dni ma powtórnie wskazać dokumenty, które byłyby pomocne/niezbędne w przygotowywaniu opinii a których nie ma w aktach postępowania.


22.09.2023r. PGE złożyło wniosek o wyłączenie biegłego Cezarego Cisowskiego, natomiast my złożyliśmy naszą opinię co do możliwości przeprowadzenia wiarygodnego badania cen transferowych w sytuacji, gdy w aktach brakuję istotnej części dokumentów (zgodnie z oświadczeniem PGE dokumenty te zostały zniszczone). Sędzia skierował pismo Biegłego Cezarego Cisowskiego do dotychczas powołanych biegłych z pytaniem, czy w zaistniałej sytuacji opinia z zakresu cen transferowych będzie przydatna.


18.08.2023r. Biegły Cezary Cisowski w odpowiedzi na wątpliwości PGE dotyczące jego kompetencji wskazał, że jest biegłym sądowym powołanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w dziedzinie „Ekonomia i finanse” przedsiębiorstw ze specjalizacją „zarządzenie finansami” i dodatkowo jest doradcą podatkowym, tak więc wydanie opinii z zakresu cen transferowych mieści się w jego kompetencjach. Równocześnie biegły wskazał, że jeżeli PGE ma wątpliwości co do jego bezstronności to powinno złożyć wniosek o jego wyłączenie.


25.07.2023r. Biegły Cezary Cisowski skierował do sądu pismo z prośbą o „rozważenie zwolnienia go z wykonania opinii wskazanej w postanowieniu z uwagi na niekompletność danych”. Ponadto biegły wskazał, że „można mieć co najmniej wątpliwości czy procedura badania cen transferowych jest adekwatna jako podstawa sporządzenia dowodu z opinii biegłego”. Biegły zwrócił się do sądu z prośbą o jednoznaczną instrukcję co do dalszego postepowania w związku z prezentowanymi przez niego wątpliwościami. Zgadzamy się z opinią biegłego. Obecnie czekamy na decyzję sądu co do dalszego postępowania.


24.07.2023r.Sąd oddalił wnioski PGE i PwC o reasumpcję postanowienia oraz przekazał biegłemu pytania sformułowane przez PGE.


11.07.2023r. PGE oraz PwC skierowały do sądu wniosek o reasumpcję postanowienia o wyłączeniu Radosława Piekarza i jego powtórne powołanie na biegłego. Równocześnie zwrócili się do sądu o skierowanie dodatkowych pytań do biegłego Cezarego Cisowskiego dotyczących potencjalnego konfliktu interesów oraz kompetencji biegłego z zakresu badania cen transferowych.


21.06.2023r. Wbrew naszym obawom, Sędzia przychylił się do naszego wniosku o wyłączenie dr Radosława Piekarza z funkcji biegłego powołanego w sprawie, uznając, że wskazane przez nas okoliczności powodują, iż nie ma gwarancji zachowania bezstronności przez biegłego przy wydawaniu opinii. Sąd postanowił powołać w miejsce dr Radosława Piekarza biegłego sądowego Pana Cezarego Cisowskiego. Zgodnie z postanowieniem sądu, biegły będzie miał dwa tygodnie na wskazanie czy materiał dowodowy zgromadzony w sprawie jest wystarczający do wydania opinii, a jeśli nie, to wskazania jakiego materiału dowodowego brakuje oraz na przedstawienie przewidywanego czasu potrzebnego na sporządzenie opinii jak również kosztów jej wykonania. Biorąc pod uwagę obszerność materiałów zgromadzonych w aktach postępowania może okazać się jednak, że okres dwóch tygodni jest zbyt krótki.


22.03.2023r. Sąd wybrał dr Radosława Piekarza na biegłego, który ma wykonać opinię uzupełniającą z zakresu cen transferowych. Opinia dotyczyć będzie tzw. marży PGE tj. marży w hurtowym obrocie energią elektryczną. Zgodnie z treścią „raportów z wycen” oraz „ksiąg założeń” w wycenach wykonanych na okoliczność połączenia zastosowano marżę w wysokości 4% powołując się na „dotychczasowy poziom stosowanych marż”, natomiast z dowodów zgromadzonych w aktach wynika, że „dotychczasowy poziom marż wynosił 1,35%”. W naszej ocenie okoliczność ta w sposób istotny wpływa na wartość parytetów wymiany akcji, a tym samym ma wpływ na wartość odszkodowania, o które walczymy. Dodatkowo Zarządy spółek z GK PGE uznały, że mogą działać samodzielnie na hurtowym rynku energii bez konieczności płacenia jakiejkolwiek marży, co wynika z danych zaprezentowanych dla potrzeb tzw. testów na utratę wartości aktywów. Ponieważ dr Radosław Piekarz był wcześniej pracownikiem PwC oraz w jego profilu na linkedin widoczne są relacje z osobami z PwC, co w naszej ocenie nie daje gwarancji jego bezstronności w sprawie, złożyliśmy wniosek o jego wyłączenie od opiniowania w prowadzonym postępowaniu. Mając jednak na uwadze, że już wcześniej informowaliśmy sąd o wskazanych wyżej okolicznościach dotyczących dr Radosława Piekarza, należy zakładać, że wniosek ten zostanie oddalony. Wniosek o wyłączenie biegłego musieliśmy jednak złożyć, aby zachować możliwość podnoszenia zarzutów wobec dr Radosława Piekarza na późniejszym etapie postępowania w przypadku gdyby wydana opinia okazała się nierzetelna.


01.01.2023r. Szanowni Państwo, życząc samych sukcesów w Nowym Roku, pozwoliliśmy sobie podsumować aktywność Sądu w sprawie przeciwko PGE w 2022 roku.
Sąd stara się prowadzić tą sprawę dość intensywnie, gdyż tylko w 2022 roku, choć odbyła się tylko jedna rozprawa to odnotowano w systemie 169 czynności z czego Sąd wydał 2 postanowienia, 26 zarządzeń, wysłał 77 różnych pism, PGE wysłało 10 pism do nas i sądu, PwC 9, a my skierowaliśmy 12 pism do sądu i stron postępowania, natomiast biegli skierowali do sądu 25 pism.
Wielu z Państwa może się wydawać, że nic się nie dzieje, jednak jak widać „zakulisowo” pracy jest naprawdę sporo.
Mamy szczerą nadzieję, że powoli zbliżamy się do końca procesu sądowego.


31.08.2022r. W chwili obecnej trwa prowadzona przez Sąd procedura wyłaniania kandydatury na biegłego z zakresu cen transferowych. Sąd dotychczas zwrócił się do kilku kandydatów, z których tylko jeden wyraził wolę sporządzenia opinii jednakże ze względu na powiązania zawodowe w przeszłości tego kandydata z PwC (tj. spółką która jako interwenient uboczny jest stroną postępowania) zgłosiliśmy swój sprzeciw do tej kandydatury. Liczymy na to, że Sąd wyłoni kandydata, który w sposób bezstronny sporządzi opinię (o ile biegły uzna, że na podstawie dowodów zgromadzonych w aktach jest to w ogóle możliwe).


12.07.2022r. Sąd wydał postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego ds. cen transferowych zgodnie z wnioskiem biegłych oraz PGE i PwC, jak również zgodnie z naszym wnioskiem Sąd postanowił o przeprowadzeniu dowodów z dokumentów będących w posiadaniu PGE dotyczących rzeczywistych relacji pomiędzy spółkami z GK PGE oraz okoliczności związanych z przygotowywaniem wycen na okoliczność połączenia. Termin dostarczenia dokumentów przez PGE upływa pod koniec września.


08.04.2022r. Podczas rozprawy biegli sądowi powołani dotychczas w sprawie podtrzymali wniosek o rozszerzenie zespołu biegłych o specjalistę ds. cen transferowych, który ma odpowiedzieć na pytanie „czy marża w wysokości 4% pobierana przez PGE S.A. od Elektrowni z GK PGE (tzn. spółek których byli Państwo akcjonariuszami) zastosowana w wycenach wykonanych na okoliczność połączenia była przyjęta we właściwej wysokości, a jeżeli nie to wskazania właściwej wysokości marży do przyjęcia w wycenach”. W naszej ocenie opartej na dowodach znajdujących się w aktach postępowania powołanie kolejnego biegłego w sprawie nie ma uzasadnienia i prowadzi do przedłużenia postępowania. Wniosek o rozszerzenie zespołu biegłych został złożony przez PGE oraz PwC.


07.02.2022r. Zwróciliśmy się do sądu z wnioskiem o pominięcie dowodów z dokumentów przedłożonych przez PGE dotyczących umów z 2012 jako nieistotnych dla rozpoznania sprawy.


03.02.2022r. Sąd wyznaczył nowy termin posiedzenia na 8.04.2022r.


24.01.2022r. Sąd odwołał planowane na 25.01.2022 posiedzenie z uwagi na chorobę sędziego.


20.01.2022r. PGE przesłało do sądu oraz do nas dodatkowe ponad 600 stron dokumentacji i ekspertyz. Przesłane dokumenty dotyczą zdarzeń oraz umów, które miały miejsce po ponad dwóch latach od momentu, w którym zatwierdzono wyceny wykonane na okoliczność połączenia, tak więc powyższe dokumenty nie powinny być przedmiotem badania przez biegłych. 5 dni przed terminem posiedzenia sądu w naszej ocenie jest przejawem próby opóźniania procesu sądowego. Z ostrożności procesowej po przeanalizowaniu dokumentacji prześlemy do sądu nasze pełne stanowisko.


21.10.2021r. Zgodnie z informacją umieszczoną na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych Sąd przesłał dokumentację biegłym. Termin przedłożenia przez biegłych ich stanowiska w zakresie otrzymanej dokumentacji upłynie pod koniec listopada.


29.09.2021r. Sąd postanowił przekazać biegłym dokumenty dostarczone przez PGE wraz z naszym pismem z 9.08.2021 wyznaczając im miesięczny termin na przedstawienie stanowiska, czy dostarczone przez PGE dokumenty oraz nasze pismo zmieniają ich stanowisko w zakresie potrzeby dopuszczenia dowodu z opinii biegłego z zakresu cen transferowych. Równocześnie sąd wyznaczył termin posiedzenia na 25.01.2022 celem ustalenia dalszego sposobu prowadzenia postepowania dowodowego.


09.08.2021r. Skierowaliśmy do sądu pismo z wnioskiem o przekazanie dostarczonej przez PGE dokumentacji powołanym w sprawie biegłym wskazując, że w naszej opinii dostarczone dokumenty potwierdzają prezentowane przez nas stanowisko. W uproszczeniu w trakcie procesu sądowego zakwestionowaliśmy zastosowany w wycenach poziom Marży PGE przyjęty w transakcjach kupna/sprzedaży energii elektrycznej zawieranych pomiędzy spółkami zależnymi wewnątrz Grupy PGE. Zgodnie ze stanowiskiem PGE prezentowanym w trakcie procesu Marża w wysokości 4% została „określona w oparciu o dotychczas realizowane poziomy marż w Grupie PGE”. Po dokładnej wykonanej przez nas analizie możemy jednoznacznie stwierdzić, że z dostarczonej przez PGE dokumentacji wynika jednak, że Marża PGE stosowana w rzeczywistości wynosiła maksymalnie 1,35%. W piśmie wskazaliśmy biegłym, ze dostarczona dokumentacja nie pozwala na przeprowadzenie badania cen transferowych w zakresie wskazanym przez biegłych, równocześnie podtrzymując nasze stanowisko, że Marża przyjęta w wycenach powinna wynosić 0% gdyż w aktach postępowania nie można zidentyfikować żadnych korzyści uzasadniających jakąkolwiek Marżę. W naszej opinii w przypadku, gdyby nasze argumenty dotyczące zastosowania w wycenach Marży 0% były dla biegłych niewystarczające powinni oni przyjąć w wycenach Marże maksymalnie w wysokości rzeczywiście stosowanej (tj. do 1,35%). Obniżenie Marży zastosowanej w wycenach powoduje bezpośrednio podwyższenie parytetu jaki powinien być zastosowany podczas połączenia.


08.06.2021r. PGE dostarczyła do sądu część dokumentacji objętej postanowieniem dowodowym informując równocześnie, że nie mogła „odnaleźć” większości dokumentów wskazanych przez sąd w postanowieniu dowodowym. Dostarczona dokumentacja obejmuje około 1000 stron dokumentacji cen transferowych z lat 2007-2012 oraz części umów powiązanych z rozliczeniami transakcji wewnątrz grupy PGE. Podkreślenia wymaga fakt, że w 2014 roku składając pozew wnieśliśmy równocześnie o „zabezpieczenie dowodów” w postaci konkretnych umów wskazując na ryzyko ich utraty ze względu na potencjalny długi czas procesu. W odpowiedzi na nasz wniosek PGE w 2014 roku stwierdziło, że „nie ma jakiejkolwiek przyczyny twierdzić, ze istaniły w przeszłości, istnieją obecnie, albo istnieć będą okoliczności uzasadniające obawę, że przeprowadzenie dowodu stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione” w związku z czym w 2014 roku sąd oddalił nasz wniosek. W naszej ocenie działanie PGE polegające na niedostarczeniu wszystkich dokumentów żądanych przez sąd jest działaniem zamierzonym i celowym.


15.05.2021r. PGE oraz PwC sprzeciwiły się naszemu wnioskowi o powołanie przez sąd dodatkowego biegłego z uprawnieniami biegłego sądowego wskazując te kandydatury spośród osób wskazanych przez dr D. Szutowskiego, które w opinii PGE i PwC mogą wykonać dodatkową opinię.


27.04.2021r. Sąd Najwyższy w procedurze zażaleniowej uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego wydany dla byłych akcjonariuszy Elektrowni Opole nakazując Sądowi Apelacyjnemu dokładne zbadanie kwestii przedawnienia roszczeń. Oznacza to, że sprawa będzie powtórne rozpatrywana przez Sąd Apelacyjny.


24.04.2021r. Skierowaliśmy do sądu pismo z wyjaśnieniami w zakresie zasad działalności spółek z Grupy PGE w latach 2007-2012 wskazując na różne uwarunkowania prawne, które powinny zostać uwzględnione w ewentualnym badaniu cen transferowych. Ponadto na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy wskazaliśmy te elementy, które powinny zostać wyjaśnione w wyniku przeprowadzonych przez sąd dowodów. Równocześnie wskazaliśmy sądowi, że funkcje dodatkowego biegłego powinna pełnić osobo wpisana na listę biegłych sądowych przy czym zanegowaliśmy część potencjalnych kandydatów na biegłego wskazanych przez dr D. Szutowskiego.


09.04.2021r. Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o przeprowadzeniu obszernych dowodów obejmujących dokumentację cen transferowych spółek z Grupy PGE za lata 2007-2014 oraz szeregu umów powiązanych z rozliczeniami realizowanymi w transakcjach wewnętrznych. Równocześnie Sąd przychylił się do wniosku biegłych powołanych w sprawie o konieczności rozszerzenia zespołu biegłych o specjalistę w zakresie cen transferowych wyznaczając stronom 14 dniowy termin na wskazanie swoich kandydatów.


01.02.2021r. Sąd zwrócił się do biegłych z zapytaniem czy wskazane przez nas w ostatnich pismach procesowych dokumenty są potrzebne do celów sporządzenia opinii oraz czy konieczne jest zwrócenie się do stron postępowania lub do innych podmiotów o dodatkowe dokumenty niezbędne do sporządzenia opinii (w związku z odmową przedstawienia dokumentacji przez firmy audytorskie), wyznaczając biegłym 7 dniowy termin na udzielenie informacji. Termin ten zacznie biec od dnia odebrania pisma z sądu przez biegłych. W naszej opinii zawarte w aktach dokumenty są wystarczające do sporządzenia opinii a dodatkowa dokumentacja, którą wskazujemy jedynie potwierdza, że obrót energią elektryczną w ramach Grupy PGE odbywał się na nierynkowych warunkach co doprowadziło w 2008 roku do wypowiedzenia przez konsorcjum banków wielomiliardowego kredytu udzielonego Elektrowni Bełchatów. Musimy brać jednak pod uwagę, że powołani przez sąd biegli są niezależni i mogą chcieć sprawdzić dodatkową dokumentację (wskazaną przez nas lub też inną). Na chwilę obecną mamy więc dwie możliwości: biegli w najbliższych tygodniach zakończą pracę nad opinią lub też zwrócą się do sądu o przeprowadzenie dodatkowych dowodów co opóźni zakończenie przez nich pracy o kolejne miesiące.


22.01.2021r. Do Sądu wpłynęły pisma firm audytorskich badających sprawozdania spółek z GK PGE. Sąd dostarczył nam pisma spółek U Finn oraz Ernst&Young. Zgodnie z naszymi przewidywaniami zawierają one oświadczenia, że dokumenty dotyczące badania sprawozdań finansowych zostały już zniszczone ze względu na upływ czasu (ponad 10 lat). Dodatkowo audytorzy wskazują, że są zobowiązani do zachowania tajemnicy i nawet gdyby posiadali dokumentację, o którą prosi Sąd to zgodnie z przepisami prawa nie mogą jej udostępnić.


21.12.2020r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie dotyczącej byłych akcjonariuszy Elektrowni Opole, którzy nie zamienili akcji. Akcjonariusze Ci przy współpracy z Socrates Investment/Wspólną Reprezentacją dochodzą odszkodowania od PGE, PGE GiEK oraz PwC w związku zaniżeniem parytetu wymiany akcji w procesie połączenia Elektrowni Opole z Elektrownią Bełchatów (obecnie PGE GiEK). Sąd pierwszej instancji (Sąd Okręgowy w Warszawie) uwzględnił zarzuty formalne pozwanych spółek (PGE, PGE GiEK, PwC) i oddalił roszczenia akcjonariuszy wskazując, że sposób w jaki dochodzą odszkodowania jest nieprawidłowy. Sąd Apelacyjny uchylił negatywny dla akcjonariuszy wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Uwzględniając okoliczność, że te same zarzuty prezentuje PGE w postępowaniu prowadzonym przez Socrates Investment można założyć, że Sąd Okręgowy będzie kierował się wytycznymi Sądu Apelacyjnego przy ich ocenie. Jest to niezmiernie ważny wyrok dla byłych akcjonariuszy PGE GiE reprezentowanych przez Socrates Investment gdyż potwierdza on, że roszczenia odszkodowawcze kierowane przeciwko PGE dochodzone są w sposób prawidłowy. Obecnie wciąż czekamy na końcowy raport biegłych, którzy pracują nad nim od czerwca/września 2019 roku (czyli już prawie 18 miesięcy).


07.12.2020r. Sąd Okręgowy w Warszawie zobowiązał spółki audytorskie badające sprawozdania finansowe spółek z GK PGE do przekazania informacji czy w ramach badania rocznych sprawozdań finansowych badano również kwestię cen transferowych wyznaczając 30 dniowy termin na dostarczenie dokumentacji z przeprowadzanych badań. Uwzględniając praktyki spółek audytorskich dotyczące przechowywania dokumentów w naszej ocenie istnieje małe prawdopodobieństwo, aby dokumenty z lat 2007-2014 były nadal w posiadaniu tych spółek.


14.10.2020r. W związku z przekazaniem przez PGE w lutym tego roku dodatkowej dokumentacji dotyczącej korespondencji z 2008-2010 roku pomiędzy bankami finansującymi Elektrownię Bełchatów oraz spółkami z Grupy Kapitałowej PGE skierowaliśmy do Sądu dodatkowe wyjaśnienia wskazujące, że z załączonej dokumentacji wynika, iż w latach 2008-2009 elektrownie z GK PGE sprzedawały energię elektryczną po zaniżonej cenie. Równocześnie wskazaliśmy, że w naszej opinii materiał znajdujący się w aktach postępowania pozwala na samodzielne rozstrzygnięcie sprawy przez biegłych bez konieczności dodatkowego badania cen transferowych w GK PGE co sugerowali biegli w piśmie z kwietnia 2020r.


03.09.2020r. 15 kwietnia br biegły dr Dawid Szutowski zwrócił się do Sądu pismem zawierającym „analizę zapotrzebowania informacyjnego” wraz z wnioskiem o udostępnienie dodatkowych informacji pozwalających na zakończenie prac nad raportem. Informacje te, zgodnie z pismem biegłego powinny zostać dostarczone prze PGE lub przez firmy audytorskie badające sprawozdania finansowe spółek z grupy PGE w latach 2007-2014. Równocześnie biegły wskazał, że w przypadku gdyby te informacje okazały się niewystarczające być może konieczne będzie wykonanie szczegółowego badania cen transferowych stosowanych w grupie PGE w tych latach. 11 sierpnia br PGE dostarczyło dokumenty o które prosił biegły, wskazując jednocześnie, że część została zniszczona w grudniu 2019r.
W naszej ocenie w chwili obecnej oczekujemy na decyzję Sądu zobowiązującą w/w firmy audytorskie do udzielenie informacji czy badały ceny w transakcjach wewnątrz grupy PGE. Na dzień dzisiejszy nie możemy określić terminu zakończania prac przez biegłego.


11.03.2020r. 17 lutego 2020r. PGE S.A. dostarczyła do sądu dokumenty o które wnosili biegli w swoim piśmie z dnia 28.11.2019r. 10 marca 2020 r. dokumenty zostały wysłane do biegłych. Po otrzymaniu dokumentów biegli będą mogli wznowić prace nad końcowym raportem. Liczymy, że w ciągu najbliższych 4-6 tygodni pojawi się końcowy raport biegłych.


22.01.2020r. Zgodnie z informacją wynikającą z akt sądowych, korespondencję wysłaną 20.12.2019r. z Sądu do PGE SA zobowiązującą spółkę z wniosku biegłych do dostarczenia dodatkowych dokumentów, odebrano dopiero 14.01.2020r. Oznacza to, że 1 miesięczny termin wyznaczony przez Sąd na przesłanie żądanych dokumentów upływa 14.02.2020r. Uwzględniając fakt, iż dokumenty, o które poprosili biegli muszą wpłynąć w pierwszej kolejności do Sądu a następnie zostać przekazane biegłym, uważamy, iż ostateczny raport biegłych powstanie najwcześniej na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2020r.


Dnia 31 grudnia 2019r. do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęła wersja robocza raportu przygotowanego przez dr Dawida Szutowskiego. Biegły odniósł się do większości argumentów przedstawionych w pozwie częściowo przyznając nam rację. W swoich konkluzjach uznał on, że wyceny wykonane na okoliczność połączenia są nieprawidłowe a parytet wymiany powinien być wyższy. Obliczony przez biegłego parytet jest jednak niższy od oczekiwanego przez nas, głównie ze względu na brak możliwości odniesienia się przez biegłego do argumentów dotyczących transferowania zysków pomiędzy spółkami wewnątrz grupy PGE. Wersja ostateczna raportu obejmująca wszystkie argumenty powstanie po dostarczeniu dokumentów, o które wystąpił biegły do Sądu. Z załączonych do raportu dokumentów wynika, że ze względu na inne zobowiązania po stronie mgr Pawła Kolmana nie było możliwości przygotowania wspólnej opinii. Mamy nadzieję, że powstanie ona jak najszybciej.


28 listopada 2019 r.-Do Sądu wpłynął wniosek biegłych o udostępnienie dodatkowej dokumentacji przez PGE SA, co w naszej ocenie może opóźnić przygotowanie raportu. Obecnie czekamy na przekazanie przez sąd złożonego wniosku biegłych do PGE SA.


12 września 2019r.-W sprawie przeciwko PGE S.A. w zakresie przygotowywania opinii przez dwóch biegłych wyznaczonych przez Sąd, akta otrzymane w pierwszej kolejności przez Pawła Kolmana zostały już odesłane do Sądu. Na dzień dzisiejszy akta zostały przesłane drugiemu biegłemu - Dawidowi Szutowskiemu. Po zapoznaniu się z aktami dwóch biegłych ma wydać wspólną opinię na temat parytetu wymiany akcji w procesie łączenia. Zgodnie z postanowieniem Sądu termin przygotowania opinii został przesunięty do końca 2019 roku.


3 czerwca 2019r.-Zgodnie z informacją z Sądu akta sprawy zostały wysłane w pierwszej kolejności do biegłego Pawła Kolmana tak, więc wyznaczony przez Sąd trzymiesięczny okres na przygotowanie opinii w sprawie rozpocznie swój bieg z początkiem czerwca. Należy jednak mieć na uwadze, że powołani biegli są z dwóch różnych miejscowości i biegły Dawid Szutowski otrzyma akta w terminie późniejszym.


9 maja 2019r.-Postanowieniem sądu z dnia 19.04.2019r, wyznaczono do wydania łącznej opinii dr Dawida Szutowskiego i mgr Pawła Kolmana wyznaczając im 3 miesięczny termin na sporządzenie opinii. Termin należy liczyć od dnia, kiedy sąd dostarczy biegłym akta sprawy.


Dnia 20 listopada 2018 odbyło się kolejne posiedzenie sądu. Obie Strony po wspólnych rozmowach przedstawiły propozycję biegłych. Sędzia zdecydował wysłać zapytanie do wszystkich kandydatów czy podejmą się sporządzenia opinii w tej sprawie oraz za jaką stawkę. Po udzieleniu przez nich odpowiedzi zostanie wybranych dwóch biegłych po jednym spośród kandydatów wskazanych przez Socrates Investment S.A. oraz PGE S.A.


 5 października 2018 odbyła się rozprawa, podczas której nowy Sędzia Łukasz Oleksiuk wysłuchał Stron (powoda czyli Socrates, pozwanego czyli PGE oraz interwenienta ubocznego czyli PWC) w zakresie zarzutów dotyczących pracy biegłego prof. Radosława Pastusiaka. Sąd podjął decyzję o wyłączeniu wybranego dotychczas biegłego oraz dał Stronom 14 dni na próbę polubownego wspólnego wyboru nowego biegłego. Termin kolejnej sprawy wyznaczono na 20 listopada 2018.


Na dzień 5 października 2018 Sędzia Łukasz Oleksiuk wyznaczył termin kolejnej rozprawy. Do tego czasu Sędzia zbada dowody stron celem rozstrzygnięcia wniosku o wyłączenie biegłego. Sądzia zobowiązał pełnomocników stron oraz pełnomocnika interwenienta ubocznego tj. PwC, aby wskazały inne osoby poza biegłym Radosławem Pastusiakiem, które mogłyby sporządzić opinię w przedmiotowej sprawie.


13 czerwca 2018r. nastąpiła zmiana sędziego. Dotychczas sprawę prowadził Przewodniczący Wydziału Gospodarczego Sędzia Maciej Kruszyński, który został delegowany decyzją Ministra Sprawiedliwości do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. W związku z powyższym do rozpatrzenia sprawy został wyznaczony Sędzia Sądu Rejonowego Pan Łukasz Oleksiuk delegowany decyzją Ministra Sprawiedliwości do orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie z Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy.

W związku z wnioskiem Interwenienta Ubocznego spółki PwC sp. z o.o. o wyłączenie biegłego, Pan dr hab. Radosław Pastusiak 20.07.2018 r. zwrócił akta do Sądu Okręgowego w Warszawie bez opinii. W najbliższych miesiącach spodziewamy się decyzji sądu w przedmiocie zmiany biegłego bądź utrzymania decyzji o powołaniu biegłego dr hab. Radosława Pastusiaka.

Wybór biegłego został dokonany w marcu 2017 roku. PwC złożyło wniosek o jego zmianę dopiero na miesiąc przed terminem wydania przez niego opinii czyli po roku od jego wyboru. Mamy tutaj przykład w jaki sposób może przeciągnąć się postępowanie sądowe, dlatego nie sposób przewidzieć terminu jego zakończenia.


20 czerwca 2018 biegły sądowy dr. hab Radosław Pastusiak w telefonicznej rozmowie z pracownikiem sądu poprosił o dodatkowe 2-3 tygodnie na sporządzenie opinii.


Sąd przychylił się do wniosku biegłego i wydłużył  termin na przygotowanie opinii do 20.06.2018r.


17 kwietnia 2018: W sprawie przeciwko PGE S.A. 11.04.2018 do Sądu Okręgowego wpłynął wniosek PwC o zmianę biegłego, którym jest obecnie osobiście dr. hab. Radosław Pastusiak profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, będący biegłym sądowym wpisanym na listę Sądu Okręgowego w Łodzi. Następnie 16.04.2018 biegły złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji opinii. Zgodnie z informacją telefoniczną z Sądu Okręgowego w Warszawie biegły wniósł o wyznaczenie terminu realizacji opinii na 20.06.2018.


17 października 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie złożone przez PwC. Oznacza to dla nas, że akta sprawy po ich przesłaniu z Sądu Apelacyjnego do Sądu Okręgowego w Warszawie zostaną w najbliższych dniach wysłane do biegłego i będzie on mógł rozpocząć prace nad opinią. Sąd wyznaczył biegłemu czteromiesięczny termin na przygotowanie opinii, co oznacza, że może ona pojawić się w pierwszym półroczy 2018r.


Zgodnie z informacją z Sądu w wyniku złożonego zażalenia przez Interwenienta Ubocznego PwC biegły musiał zwrócić akta przed wykonaniem opinii. Złożone zażalenie dotyczy oddalenia wniosku PGE S.A. o wykładnię postanowienia o powołaniu biegłego.  Oceniamy je, jako próbę (zresztą skuteczną) przedłużenia postępowania. Zażalenie PwC będzie rozpatrywane przez Sąd Apelacyjny co powinno potrwać około 3-4 miesiące, a ponieważ akta zostały przesłane Sądowi Apelacyjnemu 21.06.2017  ich zwrotu należy spodziewać się w czwartym kwartale 2017. Muszą one następnie zostać ponownie przesłane do biegłego, który rozpocznie prace nad opinią. W naszej ocenie opinia biegłego pojawi się w pierwszej połowie 2018r.


W związku z decyzją Sądu dotyczącą powołania biegłego PGE wniosło o dokonanie wykładni postanowienia sądu. PGE chciało ustalić, jakie wnioski dowodowe i w jakim zakresie Sąd uwzględnił bądź oddalił oraz wniosło o uzupełnienie postanowienia o powołaniu biegłego. 21 kwietnia 2017 Sąd postanowił oddalić wniosek skierowany przez PGE o wykładnie oraz odmówił uzupełnienia postanowienia o powołaniu biegłego.W uzasadnieniu Sąd zwrócił uwagę, iż wydając postanowienie o powołaniu biegłego częściowo zmodyfikował wnioski dowodowe składane przez strony. W związku ze składanymi przez PGE oraz PwC pismami  akta sprawy zostały przekazane biegłemu dopiero 28 kwietnia 2017. Zgodnie z informacją telefoniczną z Sądu biegły powinien przekazać informację dotyczącą kosztów oraz terminu wykonania opinii do 27 maja 2017.


15 marca 2017 roku w sprawie przeciwko PGE S.A (przy udziale PwC Polska Sp. z o.o.) Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie postanowił dopuścić dowód z opinii instytutu naukowego z zakresu wyceny przedsiębiorstw – Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Instytutu Finansów, Katedry Finansów Korporacji, na okoliczność ustalenia, czy parytet wymiany akcji został określony należycie.

Sąd postanowił również zobowiązać instytut naukowy do sporządzenia opinii na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, zaś w razie potrzeby uzyskania dalszej dokumentacji lub informacji – do zwrócenia się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Warszawie ze wskazaniem dokumentów lub informacji, które winny złożyć strony postępowania w celu sporządzenia opinii.

Sąd zobowiązał Instytut do wskazania w terminie 21 dni przewidywanych kosztów opinii oraz terminu jej wykonania. Termin sporządzenia opinii zostanie wyznaczony po udzieleniu przez instytut naukowy informacji o przewidywanych kosztach jej wykonania oraz uiszczeniu zaliczki na poczet jej wykonania przez Socrates Investment SA w restrukturyzacji.


W związku z licznymi telefonami w sprawie wybory biegłego, chcielibyśmy wyjaśnić postępowanie w tej kwestii. Strony miały czas 1 miesiąca na złożenie propozycji, jednak czas ten liczy się od odebrania listu z Sądu. Jedna ze stron odebrała to postanowienie dopiero 10 stycznia, dlatego ich czas na odpowiedź mija 10 lutego.

Następnie Sąd zwróci się do biegłych, aby ustalić czy są w stanie zająć się sprawą. Oznacza to przesłanie akt sprawy i zapewne termin około miesiąca zanim biegły odpowie czy jest zainteresowany. Dopiero po takim kontakcie Sąd powoła biegłego. W naszej ocenie może to się wydarzyć w kwietniu-czerwcu.


9 grudnia Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Pan Maciej Kruszyński zwrócił się pisemnie do stron o wskazanie, w terminie 1 miesiąca, propozycji biegłego, który mógłby sporządzić opinię w niniejszej sprawie.


 PONIŻEJ PREZENTUJEMY HISTORYCZNE TERMINY ROZPRAW PRZECIWKO

PGE WRAZ Z ICH OPISEM


Relacja z rozprawy z dnia 30 listopada:

Podczas rozprawy został przesłuchany świadek, w osobie biegłego rewident Pana Zbigniewa Telegi. Ze względu na liczne błędy, popełnione w naszej opinii przy wykonywaniu wycen, zgodnie z naszym przewidywaniem na początku rozprawy, świadek oświadczył, że wszystkie dokumenty związane z badaniem planu połączenia zostały zniszczone i może on opowiedzieć tylko to, co pamięta na temat badania. Na każde z zadawanych przez nas pytań Pan Telega odpowiadał, że nie pamięta okoliczności, o które pytamy. Co ciekawe świadek był sobie w stanie przypomnieć te okoliczności, o które pytało PGE lub PwC. Następna rozprawa nie została wyznaczona, Sędzia prowadzący poinformował nas, że na posiedzeniu niejawnym podejmie decyzję o ewentualnym powołaniu biegłego, który będzie weryfikował, czy wyceny wykonane na okoliczność połączenia są prawidłowe.


UWAGA zmiana terminu rozprawy - termin 9 listopada został przesunięty na dzień 30 listopada godz. 12.00, sala 44.


Termin kolejnej rozprawy wyznaczono na 9 listopada br. Na ten dzień został powołany jeden świadek w osobie Pana Zbigniewa Telegi, biegłego rewidenta który badał plan połaczenia spółek z grupy PGE.


Termin kolejnej rozprawy wyznaczono na 10 sierpnia br. w związku z wnioskiem PwC Polska sp. z o.o. o czas na zapoznanie się z aktami sprawy.

Podczas rozprawy sądowej w dniu 10 sierpnia spółka PwC Polska sp. z o.o. zaprezentowała swoją spółkę jako profesjonalny podmiot uprawniony do wykonywania wycen. Niestety nikt ze strony pozwanej nie odniósł się merytorycznie do żadnych naszych zarzutów. Ponadto sąd postanowił przeprowadzić dowód z odpisu z księgi kacyjnek PGE GiE SA celem weryfikacji czy osoby reprezentowane przez Socrates Investment były akcjonariuszami w dniu rejestracji połaczenia tj. 31 sierpnia 2010r.


27 kwietnia br. odbyła się pierwsza rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie przeciwko PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

W tej sprawie Socrates Investment SA reprezentuje 12 239 akcjonariuszy mniejszościowych pokrzywdzonych w związku z nieprawidłowym i krzywdzącym ustaleniem stosunku wymiany akcji podczas procesu łączenia się spółki PGE Górnictwo i Energetyka SA ze spółką PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

Pozew został złożony w Sądzie 12 listopada 2014 roku a wartość zgłaszanych roszczeń sięga blisko 494 mln zł.

W toku postępowania PGE Polska Grupa Energetyczna SA wskazała spółkę PwC Polska sp. z o.o. jako podmiot odpowiedzialny za przygotowanie wycen będących podstawą ustalenia parytetu wymiany akcji PGE GiE SA na PGE SA. Zapewne z tego powodu, pomimo iż spółka PwC Polska sp. z o.o. nie jest na chwilę obecną stroną pozwu, dołączyła do rozprawy jako interwenient uboczny po stronie PGE.

Podczas tej rozprawy Prezes Zarządu Socrates Pan Marcin Juzoń miał przedstawić prezentację omawiającą sposoby manipulacji wycenami będącymi podstawą ustalenia parytetu wymiany akcji. Informacja ta na tyle poruszyła prawników PwC Polska sp. z o.o., że zawnioskowali o utajnienie tej części rozprawy i zażądali wyproszenia publiczności. Prezentacja odbyła się „za zamkniętymi drzwiami”.