Nasze sukcesy

Celem Wspólnej Reprezentacji jest prawna pomoc i skuteczna realizacja działań na rzecz poszkodowanych akcjonariuszy mniejszościowych spółek energetycznych.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat osoby zaangażowane we Wspólną Reprezentację mogą pochwalić się sukcesami: 

 

  • Trybunał Konstytucyjny stwierdził:

1. Mechanizm proporcjonalnej redukcji akcji spółki konsolidującej obejmowanych w zamian za akcje spółki konsolidowanej został zatem wprowadzony przez § 2 ust. 3 rozporządzenia z 19 lutego 2008 r. jako następstwo wprowadzenia przez art. 3 ust. 3 ustawy konsolidacyjnej limitu 15% liczby akcji objętych przez Skarb Państwa w spółce konsolidującej, które mogą zostać udostępnione w zamian za akcje spółek konsolidowanych. Oba te przepisy odnoszą mechanizm proporcjonalnej redukcji tylko do akcji spółki konsolidującej, w żaden sposób nie przesądzając dalszych losów akcji spółki konsolidowanej. Nie wynika z nich zatem kwestionowany przez pytający sąd mechanizm redukcji jednostronnej polegającej na udostępnieniu zredukowanej liczby akcji spółki konsolidującej w zamian za wszystkie – niepodlegające redukcji – akcje spółki konsolidowanej.

2. Ten element kwestionowanego mechanizmu pytający sąd wywodzi z art. 5 ust. 1 ustawy konsolidacyjnej, który formułuje wymóg złożenia przez osoby uprawnione zainteresowane zamianą akcji oświadczenia o zamiarze dokonania zamiany wszystkich posiadanych akcji spółki konsolidowanej.

Więcej na ten temat w naszym Komunikacie TUTAJ.  

  • Prokurator Generalny potwierdza zarzuty Wspólnej Reprezentacji

Prokurator Generalny przyznał, że minister skarbu państwa Aleksander Grad dwukrotnie naruszyły Konstytucję RP podczas zamiany akcji spółek energetycznych. Dotyczy zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym sprawy Spółki w ramach projektu Wspólna Reprezentacja. Poczytaj więcej na ten temat w najnowszym numerze Szansy na str. 4-5. link

  • Sejm RP potwierdza zarzuty Wspólnej Reprezentacji

W ocenie Sejmu (wydanej podczas posiedzenia sejmowej Komisji Ustawodawczej z dnia 20.03.2014r.) ustawa konsolidacyjna nie dopuszcza mechanizmu jednostronnej redukcji liczby akcji. Ponadto akcjonariusz powinien zamienić tylko tyle akcji ile stanowi równowartość nowo otrzymanych, a nie oddać do zamiany wszystkie posiadane przez siebie akcje zakładu. Stanowisko Sejmu RP w zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym sprawie Spółki, dotyczącej zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy konsolidacyjnej jest w wielu kwestiach tożsame ze stanowiskiem Wspólnej Reprezentacji. Więcej na ten temat w naszym Komunikacie. link

  • Wygraliśmy dywidendę dla akcjonariuszy na kwotę 200 milionów złotych

W roku 2010 PGE SA jako akcjonariusz większościowy próbowała pozbawić akcjonariuszy mniejszościowych spółek parterowych – pracowników kopalń i elektrowni oraz inwestorów, możliwości udziału w dywidendzie za rok 2009. Sprzeciwiliśmy się temu. Zaangażowaliśmy swoje zasoby finansowe i osobowe i złożyliśmy pozwy w sądach w celu unieważnienia tych decyzji. W wyniku czego w latach w 2010 – 2013 przeprowadziliśmy przeciw PGE GiEK SA postępowania sądowe, które zakończyły się naszym pełnym sukcesem. Sądy przyznały nam rację a akcjonariusze mniejszościowi odzyskali prawa do dywidendy.

Dzięki nam akcjonariusze Elektrowni Bełchatów, Elektrowni Turów, Elektrowni Opole, KWB Turów i ZEDO mimo, że zamienili swoje akcje na PGE GiE SA otrzymali dywidendę za 2009 rok na łączną kwotę 200 milionów złotych. Co więcej, sprawa oparła się o Sąd Najwyższy więc PGE GiEK SA nie będzie również mogła w przyszłości domagać się zwrotu wypłaconej dywidendy. Wszystkie orzeczenia Sądu Najwyższego są ostateczne i nie podlegają ponownemu zaskarżeniu. 

  • 12 marca 2014r. wygraliśmy w sądzie z PGE GiEK sprawę o odsetki od dywidendy 

W związku z oddaleniem przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej PGE GiEK SA w orzeczeniach Sądów Okręgowych dotyczących dywidend za 2009 rok (sukces powyżej), Spółka wystąpiła przeciwko PGE GiEK SA o wypłatę odsetek za opóźnienie w wypłacie dywidendy akcjonariuszom. PGE GiEK SA nie spełniła świadczeń w postaci wypłaty dywidendy w terminie przewidzianym w uchwale, stąd domagaliśmy się wypłaty odsetek karnych.

W jednym z prowadzonych przez nas postępowań sądowych, sąd przyznał odsetki za opóźnienie w wypłacie dywidendy. Wygrana dotyczy 1671 osób, które jako pierwsze zdecydowały się na współpracę z nami. Łączna kwota ich roszczeń to 8 538 718 złotych. Wyrok nie jest prawomocny. 

Co ważne, jeśli dywidendę dzięki naszym działaniom otrzymali wszyscy akcjonariusze, to teraz odsetki otrzymają wyłącznie Ci, którzy przystąpili do Wspólnej Reprezentacji i w których imieniu złożyliśmy sprawę w sądzie. Sprawy pozostałych osób przedawniły się i te osoby nie mają już możliwości otrzymania odsetek.   

  • Wygraliśmy z PGE Obrót SA walkę o godziwą cenę akcji w przymusowym odkupie

W 2010 roku PGE Obrót SA zaproponowała odkup swoich akcji po 1 207,67 zł za jedną akcję. Według nas ta kwota była drastycznie zaniżona i niesprawiedliwa. Dlatego złożyliśmy wniosek do sądu o wyznaczenie biegłego w celu ustalenia godziwej ceny odkupy akcji podlegających przymusowemu odkupowi. Dzięki naszej determinacji i zaangażowaniu ekspertów, po dwóch latach procesu sąd przyznał nam rację. PGE Obrót SA nie potrafiła przed sądem obronić swojego stanowiska, wobec czego konieczna była wycena biegłego sądowego. Biegły wyznaczył godziwą cenę odkupu na kwotę 3 093 zł za jedną akcję. Jako, że jest to kwota o ponad 150% wyższa niż proponowała PGE Obrót SA, nasz sukces okazał się jeszcze pełniejszy.

  • Wygraliśmy z PGE GiEK SA walkę o godziwą cenę akcji w przymusowym odkupie

W listopadzie 2010 roku po Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy PGE GiEK SA, złożyliśmy wraz z dużą grupą naszych klientów wnioski o przymusowy odkup naszych akcji. W latach 2011 – 2012 dołączyli do nas kolejni poszkodowani i również w ich imieniu złożyliśmy wnioski o odkup. Postępowania sądowe były bardzo trudne, wymagały zaangażowania biegłych sądowych i zewnętrznych ekspertów. Zakończyły się w 2013 roku naszym dużym sukcesem, ponieważ biegli wyznaczyli ceny na poziomie 33,51zł i 33,62zł za jedną akcję. Były to kwoty bardzo atrakcyjne, wobec wynikających z ustawy wartości wynoszących odpowiednio w 2010r. – 6,86zł, 2011r. – 17,68 a w 2012r. – 20,69 zł za jedną akcję.

W I kwartale 2014 roku PGE GiEK SA przeprowadza odkup tych akcji po 25,19 zł co jest kwotą o 25% niższą niż ta, jaką wywalczyliśmy wspólnie z ekspertami dla naszych klientów.

  •  Sąd Najwyższy przyznał nam rację w sprawie utajnienia przez PGE wycen akcji

Podczas łączenia spółek w grupie PGE SA prawie 50 000 akcjonariuszy zostało bezprawnie pozbawionych prawa do uzyskania informacji i dostępu do wycen spółek wykonanych na okoliczność połączenia. Na skutek celowego działania PGE SA, tj. nie dołączenia do planu połączenia wycen akcji spółek konsolidowanych, akcjonariusze mniejszościowi nie znając realnej wartości swoich akcji dokonali ich zamiany. W ten sposób stracili swoje oszczędności. Szacunkowa wartość strat, jakie ponieśli akcjonariusze przekracza miliard złotych.
7 grudnia 2012 roku Sąd Najwyższy przyznał nam rację w tej sprawie, i uznał że wyceny akcji powinny być dołączone do planu połączenia spółek należących do PGE SA.