Aktualności

27 Lis

DRUGI POZEW O ODSETKI

Data: 27/11/2017

Dnia 20 października 2017 odbyła się rozprawa apelacyjna, która zakończyła się pozytywnym dla Państwa wyrokiem. PGE wniosło jednak skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności wyroku, co w praktyce oznacza, że wypłata środków na Państwa rzecz może zostać opóźniona do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Najwyższy. Może to potrwać około 1 roku.


 Data: 4/05/2017

Dnia 20 kwietnia 2017 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA wniosła apelację do Sądu Apelacyjnego w Łodzi od przegranej sprawy w Sądzie Okręgowym o odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie dywidendy z zysku za 2009 rok. Obecnie czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy apelacyjnej. 


 Data: 6/02/2017

6 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA na rzecz Socrates kwotę odsetek za opóźnienie w wypłacie dywidendy wraz z dalszymi odsetkami dla osób objętych drugim pozwem. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny, PGE ma prawo do wniesienia apelacji.

17 Paź

rozprawa przeciwko PGE

17 października 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie złożone przez PwC. Oznacza to dla nas, że akta sprawy po ich przesłaniu z Sądu Apelacyjnego do Sądu Okręgowego w Warszawie zostaną w najbliższych dniach wysłane do biegłego i będzie on mógł rozpocząć prace nad opinią. Sąd wyznaczył biegłemu czteromiesięczny termin na przygotowanie opinii, co oznacza, że może ona pojawić się w pierwszym półroczy 2018r.


Zgodnie z informacją z Sądu w wyniku złożonego zażalenia przez Interwenienta Ubocznego PwC biegły musiał zwrócił akta przed wykonaniem opinii. Złożone zażalenie dotyczy oddalenia wniosku PGE S.A. o wykładnię postanowienia o powołaniu biegłego.  Oceniamy je, jako próbę (zresztą skuteczną) przedłużenia postępowania. Zażalenie PwC będzie rozpatrywane przez Sąd Apelacyjny co powinno potrwać około 3-4 miesiące, a ponieważ akta zostały przesłane Sądowi Apelacyjnemu 21.06.2017  ich zwrotu należy spodziewać się w czwartym kwartale 2017. Muszą one następnie zostać ponownie przesłane do biegłego, który rozpocznie prace nad opinią. W naszej ocenie opinia biegłego pojawi się w pierwszej połowie 2018r.


W związku z decyzją Sądu dotyczącą powołania biegłego PGE wniosło o dokonanie wykładni postanowienia sądu. PGE chciało ustalić, jakie wnioski dowodowe i w jakim zakresie Sąd uwzględnił bądź oddalił oraz wniosło o uzupełnienie postanowienia o powołaniu biegłego. 21 kwietnia 2017 Sąd postanowił oddalić wniosek skierowany przez PGE o wykładnie oraz odmówił uzupełnienia postanowienia o powołaniu biegłego.W uzasadnieniu Sąd zwrócił uwagę, iż wydając postanowienie o powołaniu biegłego częściowo zmodyfikował wnioski dowodowe składane przez strony. W związku ze składanymi przez PGE oraz PwC pismami  akta sprawy zostały przekazane biegłemu dopiero 28 kwietnia 2017. Zgodnie z informacją telefoniczną z Sądu biegły powinien przekazać informację dotyczącą kosztów oraz terminu wykonania opinii do 27 maja 2017.


15 marca 2017 roku w sprawie przeciwko PGE S.A (przy udziale PwC Polska Sp. z o.o.) Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie postanowił dopuścić dowód z opinii instytutu naukowego z zakresu wyceny przedsiębiorstw – Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Instytutu Finansów, Katedry Finansów Korporacji, na okoliczność ustalenia, czy parytet wymiany akcji został określony należycie.

Sąd postanowił również zobowiązać instytut naukowy do sporządzenia opinii na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, zaś w razie potrzeby uzyskania dalszej dokumentacji lub informacji – do zwrócenia się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Warszawie ze wskazaniem dokumentów lub informacji, które winny złożyć strony postępowania w celu sporządzenia opinii.

Sąd zobowiązał Instytut do wskazania w terminie 21 dni przewidywanych kosztów opinii oraz terminu jej wykonania. Termin sporządzenia opinii zostanie wyznaczony po udzieleniu przez instytut naukowy informacji o przewidywanych kosztach jej wykonania oraz uiszczeniu zaliczki na poczet jej wykonania przez Socrates Investment SA w restrukturyzacji.


W związku z licznymi telefonami w sprawie wybory biegłego, chcielibyśmy wyjaśnić postępowanie w tej kwestii. Strony miały czas 1 miesiąca na złożenie propozycji, jednak czas ten liczy się od odebrania listu z Sądu. Jedna ze stron odebrała to postanowienie dopiero 10 stycznia, dlatego ich czas na odpowiedź mija 10 lutego.

Następnie Sąd zwróci się do biegłych, aby ustalić czy są w stanie zająć się sprawą. Oznacza to przesłanie akt sprawy i zapewne termin około miesiąca zanim biegły odpowie czy jest zainteresowany. Dopiero po takim kontakcie Sąd powoła biegłego. W naszej ocenie może to się wydarzyć w kwietniu-czerwcu.


9 grudnia Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Pan Maciej Kruszyński zwrócił się pisemnie do stron o wskazanie, w terminie 1 miesiąca, propozycji biegłego, który mógłby sporządzić opinię w niniejszej sprawie.


 PONIŻEJ PREZENTUJEMY HISTORYCZNE TERMINY ROZPRAW PRZECIWKO

PGE WRAZ Z ICH OPISEM


Relacja z rozprawy z dnia 30 listopada:

Podczas rozprawy został przesłuchany świadek, w osobie biegłego rewident Pana Zbigniewa Telegi. Ze względu na liczne błędy, popełnione w naszej opinii przy wykonywaniu wycen, zgodnie z naszym przewidywaniem na początku rozprawy, świadek oświadczył, że wszystkie dokumenty związane z badaniem planu połączenia zostały zniszczone i może on opowiedzieć tylko to, co pamięta na temat badania. Na każde z zadawanych przez nas pytań Pan Telega odpowiadał, że nie pamięta okoliczności, o które pytamy. Co ciekawe świadek był sobie w stanie przypomnieć te okoliczności, o które pytało PGE lub PwC. Następna rozprawa nie została wyznaczona, Sędzia prowadzący poinformował nas, że na posiedzeniu niejawnym podejmie decyzję o ewentualnym powołaniu biegłego, który będzie weryfikował, czy wyceny wykonane na okoliczność połączenia są prawidłowe.


UWAGA zmiana terminu rozprawy - termin 9 listopada został przesunięty na dzień 30 listopada godz. 12.00, sala 44.


Termin kolejnej rozprawy wyznaczono na 9 listopada br. Na ten dzień został powołany jeden świadek w osobie Pana Zbigniewa Telegi, biegłego rewidenta który badał plan połaczenia spółek z grupy PGE.


Termin kolejnej rozprawy wyznaczono na 10 sierpnia br. w związku z wnioskiem PwC Polska sp. z o.o. o czas na zapoznanie się z aktami sprawy.

Podczas rozprawy sądowej w dniu 10 sierpnia spółka PwC Polska sp. z o.o. zaprezentowała swoją spółkę jako profesjonalny podmiot uprawniony do wykonywania wycen. Niestety nikt ze strony pozwanej nie odniósł się merytorycznie do żadnych naszych zarzutów. Ponadto sąd postanowił przeprowadzić dowód z odpisu z księgi kacyjnek PGE GiE SA celem weryfikacji czy osoby reprezentowane przez Socrates Investment były akcjonariuszami w dniu rejestracji połaczenia tj. 31 sierpnia 2010r.


27 kwietnia br. odbyła się pierwsza rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie przeciwko PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

W tej sprawie Socrates Investment SA reprezentuje 12 239 akcjonariuszy mniejszościowych pokrzywdzonych w związku z nieprawidłowym i krzywdzącym ustaleniem stosunku wymiany akcji podczas procesu łączenia się spółki PGE Górnictwo i Energetyka SA ze spółką PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

Pozew został złożony w Sądzie 12 listopada 2014 roku a wartość zgłaszanych roszczeń sięga blisko 494 mln zł.

W toku postępowania PGE Polska Grupa Energetyczna SA wskazała spółkę PwC Polska sp. z o.o. jako podmiot odpowiedzialny za przygotowanie wycen będących podstawą ustalenia parytetu wymiany akcji PGE GiE SA na PGE SA. Zapewne z tego powodu, pomimo iż spółka PwC Polska sp. z o.o. nie jest na chwilę obecną stroną pozwu, dołączyła do rozprawy jako interwenient uboczny po stronie PGE.

Podczas tej rozprawy Prezes Zarządu Socrates Pan Marcin Juzoń miał przedstawić prezentację omawiającą sposoby manipulacji wycenami będącymi podstawą ustalenia parytetu wymiany akcji. Informacja ta na tyle poruszyła prawników PwC Polska sp. z o.o., że zawnioskowali o utajnienie tej części rozprawy i zażądali wyproszenia publiczności. Prezentacja odbyła się „za zamkniętymi drzwiami”.

12 Paź

Czy ze Skarbem Państwa można wygrać?

W ostatnim czasie wielu z naszych Klientów oraz Inwestorów zadawało pytania czy ze Skarbem Państwa można wygrać. Tym bardziej kwotę rzędu 500 mln zł, o które walczymy w Państwa imieniu. Poniżej prezentujemy link do artykułu, który pokazuje, że jest to możliwe. Prowadzone przez nas procesy sądowe, pomimo iż trwają już ponad 5 lat, nie są jeszcze zakończone. Nasz zespół każdego dnia dokłada starań, aby zakończyły się sukcesem, dlatego nie należy niczego przekreślać tylko czekać na wyroki sądów i Trybunału Sprawiedliwości.

http://next.gazeta.pl/next/7,151003,22479971,skarb-panstwa-bedzie-musial-zaplacic-760-mln-zl-kolejny-akt.html#BoxBizLinkImg

17 Lip

rozprawa przeciwko Skarbowi Państwa

W sprawie przeciwko Skarbowi Państwa cały czas oczekujemy na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o przyjęciu Skargi do rozpoznania i przedstawieniu jej Rządowi Polskiemu. Można się spodziewać, że taka decyzja zapadnie do końca 2017 roku.


Rozprawa prowadzona w imieniu jednego akcjonariusza przeciwko Skarbowi Państwa przed Sądem Najwyższym została przegrana. Niestety możemy spodziewać się, że kolejne powództwa dotyczące pierwszej niekorzystnej zamiany akcji, również będą oddalone. Zakończenie procesów przed polskimi sądami pozwala nam na złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Po 5 lata walki o sprawiedliwość bardzo chcielibyśmy wierzyć w niezawisłość sądów i liczymy, że inny skład sędziowski dogłębnie przeanalizuje stan faktyczny i dostrzeże, że w trakcie uchwalania ustawy wolą Sejmu (wynikającą z przebiegu prac w sejmie) było umożliwienie akcjonariuszom zamiany akcji na uczciwych zasadach, a w trakcie procesu zamiany pracownicy/akcjonariusze byli wprowadzani w błąd przez urzędników państwowych, którzy zachęcali ich do niekorzystnej dla nich operacji zamiany akcji celem uzyskania dodatkowego dochodu przez Skarb Państwa.  

Zakończenie sprawy przed Sądem Najwyższym oznacza, że wcześniej skierowana sprawa do Trybunału Konstytucyjnego zostanie odwieszona. Wierzymy, że tym razem Trybunał Konstytucyjny nie umorzy postępowania tylko zajmie stanowisko po dogłębnej analizie przepisów prawa i ich skutków w stosunku do zwykłego obywatela.

27 Cze

Skarga Konstytucyjna w Trybunale

Wiadomość z dnia: 27 czerwca 2017

W sprawie toczonej przed Trybunałem Konstytucyjnym czekamy na decyzję Sejmu o wyznaczeniu posła, który będzie reprezentował Sejm przed Trybunałem oraz na opinie Sejmu, Rady Ministrów oraz Prokuratora Generalnego. Jak do tej pory pojawiła się już opinii Ministerstwa Energetyki, który jest następcą Ministerstwa Skarbu Państwa. Oczywiście ta opinii jest dla nas niekorzystna. 


Wiadomość z dnia: 4 kwietnia 2017

23 marca 2017 Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję o podjęciu zawieszonego postępowania i o nadaniu dalszego biegu skardze konstytucyjnej Socrates Investment S.A.  W uzasadnieniu postanowienia Sędzia Lech Morawski wskazał, że „skarżąca (Socrates) prawidłowo określiła przedmiot kontroli, wskazała, które konstytucyjne prawa i w jaki sposób zostały – jej zdaniem – naruszone, a także obszernie i szczegółowo uzasadniła sformułowane w skardze zarzuty, przedstawiając argumenty na ich poparcie”.

W chwili obecnej oczekujemy na nadanie sygnatury i przekazanie akt sprawy do Sejmu, Ministra Skarbu Państwa, oraz Prokuratora Generalnego celem przedstawienia przez te instytucje swoich opinii w sprawie.


Wiadomość z dnia: 17 stycznia 2017

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Pani Julia Przyłębska 17 stycznia 2017r. wydała zarządzenie, w którym przekazała Skargę skierowaną przez Socrates do Trybunału Konstytucyjnego do rozpatrzenia na poziomie wstępnej kontroli Sędziemu Lechowi Morawskiem w miejsce byłego Prezesa Andrzeja Rzeplińskiego, którego kadencja skończyła się w grudniu. W chwili obecnej czekamy na decyzję o odwieszeniu postępowania. Po odwieszeniu postępowania Sędzia Lech Morawski  będzie rozstrzygał o przyjęciu Skargi do merytorycznego rozpatrzenia lub o odmowie nadania jej dalszego biegu (na co przsługuje zażalenie). Wierzymy, że Skarga zostanie skierowana do merytorycznego rozstrzygnięcia. Na dzień dzisiejszy Trybunał Konstytucyjny nie jest w stanie określić, w jakim terminie taka decyzja może zapaść. W praktyce zdarzało się, że trwało to miesiąc, ale również może to trwać nawet rok. W przypadku przyjęcia Skargi do rozpatrzenia będziemy musieli czekać na wyznaczenie terminu rozprawy, co również nie nastąpi szybko.


Poniżej treść naszego komunikatu, który umieścilismy po złożeniu Skargi.


Socrates Investment SA wniósł Skargę Konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego.

Mamy nieodparte wrażenie, że sprawy podnoszone przez Socrates Investment SA w Sądach są traktowane jak „gorący kartofel”. Z jednej strony mamy jednoznaczne stanowisko Sejmu wskazujące, że wolą Ustawodawcy była uczciwa zamiana akcji pomiędzy Skarbem Państwa a Akcjonariuszami, jednakże z drugiej strony Sądy uznają, że treść samych przepisów była niezgodna z wolą UstawodawcyW tej sytuacji w 2013 Sąd Okręgowy skierował sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, który po dwóch latach umorzył postępowanie wskazując w uzasadnieniu pisemnym, że przepisy, na które powołuje się Minister Skarbu Państwa i Sąd nie mogą być podstawą zastosowanej w praktyce nieekwiwalentnej zamiany akcji. Stanowisko Trybunału wyrażone w uzasadnieniu do postanowienia o umorzeniu postępowania nie jest wiążące dla Sądów, więc w uzyskanych po orzeczeniu Trybunału  wyrokach Sądy podtrzymują swoje stanowisko.

W tej sytuacji wykorzystując uprawnienie wynikające z zakończonego w 2015 roku postępowania przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie 21 grudnia 2015 roku Socrates wniósł do Trybunału Konstytucyjnego Skargę Konstytucyjną. Uważamy, że sytuacja, w której Minister Skarbu Państwa wnosi do Sejmu projekt ustawy, który przedstawia posłom, jako dający uprawnienie do ekwiwalentnej zamiany akcji, a następnie już po uchwaleniu tejże ustawy ten sam Minister twierdzi, że Sejm uchwalił coś innego i on nie może dokonać uczciwej zamiany, jest nie do pogodzenie z zasadami Konstytucyjnymi.  W chwili obecnej Skarga jest na etapie wstępnej weryfikacji.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo sprawdzić, na jakim etapie jest weryfikacja proszę dzwonić do Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych Trybunału Konstytucyjnego pod numer 22 657 45 88 powołując się na sprawę wniesioną przez Socrates Investment SA o sygnaturze TS 398/15.